Legislacja w Polsce

Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (implementujący założenia Dyrektywy SUP)

Dyrektywę SUP, którą Polska była zobowiązana zaimplementować do krajowego porządku prawnego do 3 lipca 2021 r. Wobec powyższego, Polska jako kraj członkowski UE, ma już około 2 letnie opóźnienie w tym zakresie.

W ramach dyrektywy SUP w Polsce zakazano produkcji i wprowadzania do obrotu jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych, takich jak:

  • Patyczki higieniczne, z wyjątkiem wymazówek do celów medycznych
  • Sztućce (noże, widelce, łyżki, pałeczki)
  • Talerze
  • Słomki (za wyjątkiem używanych do celów medycznych)
  • Mieszadełka do napojów
  • Patyczki do balonów dla konsumentów, nie dotyczy balonów przemysłowych i do celów profesjonalnych
  • Pojemniki na żywność z EPS
  • Pojemniki na napoje z EPS, w tym nakrętki i wieczka
  • Kubki na napoje z EPS, w tym nakrętki i wieczka
  • Produkty (wszelkie) z oksydegradowalnych tworzyw sztucznych.

Wprowadzono obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z określonymi opakowaniami przez przedsiębiorców, zmniejszenia zużycia produktów takich jak kubki i pojemniki na żywność, oraz zastosowanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta za pojemniki na żywność i napoje, wyroby tytoniowe i opakowania.

Polska powinna osiągnąć 90 proc. wskaźnika zbiórki butelek z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Ponadto, wprowadzono również obowiązek oznaczania niektórych produktów jednorazowych, w tym napojów w plastikowych butelkach, etykietą informującą o negatywnym wpływie produktu na środowisko. W Polsce dyrektywa SUP jest realizowana poprzez ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obrotu wyrobami jednorazowymi z tworzyw sztucznych. 10 marca 2023 roku ustawa została przekazana do  Senatu, jeśli Senat w ciagu 30 dni nie zgłosi żadnych poprawek, ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydentowi.

DEFINICJA BIOODPADÓW

W polskim prawie gospodarki odpadami bioodpady są traktowane jako jedna z kategorii odpadów, obok odpadów komunalnych, przemysłowych, budowlanych i innych.

W Polsce bioodpady podlegają obowiązkowej zbiórce selektywnej, która polega na oddzielaniu odpadów biodegradowalnych od innych rodzajów odpadów, takich jak tworzywa sztuczne, szkło czy metale. Zebrane bioodpady mogą być następnie przetwarzane w procesie kompostowania, którego efektem jest nawóz organiczny – kompost.

Definicja odpadów biodegradowalnych zawarta jest w art. 3 ust. 1 pkt 10.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, w tym restauracji, stołówek oraz zakładów zbiorowego żywienia, biur, hurtowni i jednostek handlu detalicznego, a także podobne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

[…]

10) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

Link do żródła: LexLege