Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

„T & F PlastTrade” Sp. z o.o.

 I Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) znajdują zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży lub umów dostawy towarów, zawieranych przez „T & F PlastTrade” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu pod nr 0000101394, NIP 8761003855) jako „Sprzedającego” z wszystkimi nabywcami („Kupujący”) będącymi przedsiębiorcami.
§ 2 OWS stanowią kompletne uregulowanie stosunku umownego wiążącego Sprzedającego i Kupującego w zakresie umowy sprzedaży lub dostawy towarów, stanowiących Przedmiot Umowy. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub dostawy („Umowa”) wyłącza zastosowanie OWS lub niektórych postanowień OWS wyłącznie w zakresie, który został wyraźnie uregulowany w Umowie sposób odmienny niż w OWS. Wyłączenie, ograniczenie zastosowania, zmiana OWS lub niektórych postanowień zawartych w OWS bądź odmienna regulacja stosunku umownego między stronami, niż przewidziano w OWS, wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej lub e-mailowej. Wyłączenie, ograniczenie zastosowania lub zmiana OWS lub niektórych postanowień OWS nie może nastąpić w sposób dorozumiany.
§ 3 OWS mogą być przekazane Kupującemu jako załącznik do oferty handlowej sporządzonej przez Sprzedawcę lub załącznik do Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym. OWS są opublikowane na stronie internetowej Sprzedającego: http://www.tfplast.com w zakładce "O nas" > "Ogólne Warunki Sprzedaży" (https://www.tfplast.com/pl/87/ogolne-warunki-sprzedazy). Powiadomienie Kupującego o opublikowaniu OWS na stronie internetowej Sprzedającego uważa się za skuteczne doręczenie Kupującemu OWS.
§ 4 Jeżeli którekolwiek z postanowień OWS okazało się nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.
§ 5 OWS nie mają zastosowania do umów zawartych przez Sprzedającego z konsumentami.
 II Zawarcie Umowy
§ 6 Udzielane Kupującym przez Sprzedającego przed zawarciem Umowy informacje handlowe nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, chyba że w informacjach tych wyraźnie wskazano inaczej.
§ 7 Zawarcie Umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia Kupującego, w formie pisemnej lub w postaci wiadomości elektronicznej (e-mail).
§ 8 W przypadku jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem do niej zastrzeżeń przez Kupującego, zawarcie umowy następuje wyłącznie, jeżeli Sprzedający wyraźnie potwierdzi zawarcie umowy z uwzględnieniem tych zmian lub zastrzeżeń. Strony wyłączają wszelkie przewidziane w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym, możliwości milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy lub milczącego (dorozumianego) zaakceptowania oferty lub jej zmian.
§ 9 Umowa, z uwzględnieniem postanowień OWS, stanowi wyłączną regulację umowną między stronami. W zakresie, który nie dałby się pogodzić z jej treścią, Umowa wyłącza i zastępuje wszelkie wcześniejsze oświadczenia lub oferty składane przez Strony lub ustalenia poczynione przez Strony.
§ 10 Postanowienia zawarte w przesłanej Kupującemu ofercie lub potwierdzeniu zamówienia uważa się za postanowienia Umowy, jeżeli ta oferta lub zamówienie zostały przyjęte, a strony nie zawarły umowy w innej formie.
§ 11 Kupujący oświadcza, że stan faktyczny i stan techniczny Przedmiotu Umowy w chwili zawarcia umowy jest mu znany i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń
III Płatności
§ 12 Kupujący dokona zapłaty ceny sprzedaży brutto przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego:
1) 76 1090 1362 0000 0001 0210 0820 - dla należności wyrażonych w PLN,
2) PL 32 1090 1362 0000 0001 0214 4680 - dla należności wyrażonych w EUR.
§ 13 Za datę dokonania płatności uważa się dzień uznania na rachunku bankowym Sprzedającego.
§ 14 Kupujący dokona zapłaty ceny sprzedaży brutto w następujący sposób:
1) 30% ceny brutto – w formie zaliczki, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,
2) 70% ceny brutto – przed dostawą, w terminie 7 dni od otrzymania od Sprzedającego zawiadomienia o gotowości Przedmiotu Umowy do wysyłki.
§ 15 W przypadku opóźnienia się Kupującego w zapłacie ceny lub jakiejkolwiek innej należności wynikającej z Umowy, Sprzedający może żądać od Kupującego zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych za każdy dzień opóźnienia.
§ 16 Jeżeli po zawarciu Umowy wzrośnie koszt jednego lub więcej składników ceny, w szczególności w wyniku wystąpienia okoliczności takich jak wzrost kosztów produkcji, kosztów zakupu Przedmiotu Umowy przez Sprzedającego lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający jest uprawniony do odpowiedniej zmiany uzgodnionej w Umowie ceny. W takim wypadku Sprzedający niezwłocznie powiadomi o zmianie ceny Kupującego. Kupujący, w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o zmianie ceny, może, pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej (e-mail), sprzeciwić się zmianie ceny. Brak sprzeciwu jest równoznaczny z akceptacją zmiany ceny przez Kupującego. W przypadku złożenia przez Kupującego sprzeciwu, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od doręczenia mu sprzeciwu. W przypadku niedokonania przez Sprzedawcę odstąpienia, Umowa pozostaje w mocy przy zachowaniu pierwotnie ustalonej ceny (bez uwzględnienia oświadczenia Sprzedającego o jej zmianie).
§ 17 W przypadku opóźnienia się w z płatnością ceny lub jej części lub jakichkolwiek innych należności przysługujących Sprzedającemu od Kupującego, wynikających z Umowy, Sprzedający, niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, OWS, lub przepisów prawa, ma prawo do wstrzymania wydania Przedmiotu Umowy Kupującemu do czasu dokonania przez Kupującego zapłaty wszystkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Sprzedający może również obciążyć Kupującego wszelkimi poniesionymi przez Sprzedającego kosztami wynikającymi z opóźnienia Kupującego i wstrzymania wydania Przedmiotu Umowy Kupującemu, w szczególności kosztami jego przechowania, zabezpieczenia lub ubezpieczenia.
§ 18 Jeżeli opóźnienie w płatności ceny, jej części lub jakiejkolwiek innej kwoty należnej Sprzedającemu od Kupującego na podstawie Umowy przekroczy 30 dni, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego w związku z niedojściem Umowy do skutku, a ponadto uprawniony jest do obciążenia Kupującego wszelkimi poniesionymi kosztami wynikającymi z opóźnienia Kupującego, i wstrzymania wydania Przedmiotu Umowy Kupującemu, w szczególności kosztami jego przechowania, zabezpieczenia lub ubezpieczenia.
§ 19 Kupujący nie jest uprawniony do wstrzymania zapłaty ceny lub jakiejkolwiek jej części z powodu zgłoszonych przez Kupującego wad Przedmiotu Umowy, reklamacji lub innych roszczeń wobec Sprzedającego. Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia jakiejkolwiek należności przysługującej mu od Sprzedającego z należnościami Sprzedającego wynikającymi z Umowy, bez zgody Sprzedającego wyrażonej rygorem nieważności w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej (e-mail).
 IV Transport i dostawa
§ 20 Koszty dostawy Przedmiotu Umowy ponosi Kupujący.
§ 21 Ustalony w Umowie termin dostawy Przedmiotu Umowy (wydania Przedmiotu Umowy Kupującemu) może ulec zmianie na skutek okoliczności niezależnych od Sprzedającego, a mających wpływ na dochowanie tego terminu. W szczególności, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Przedmiotu Umowy spowodowane:
1) zjawiskami o charakterze siły wyższej, za którą uważa się w szczególności zjawiska atmosferyczne, klimatyczne, działania zbrojne, wojnę, strajki, rozruchy, epidemię, a także działania władz publicznych, w tym wejście w życie przepisów prawa mających wpływ na realizację dostawy,
2) działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, w tym opóźnieniem w dostawie Przedmiotu Umowy lub jego części, Sprzedającemu przez podmiot trzeci (dostawcę, kontrahenta Sprzedającego), jak również działaniem lub zaniechaniem przewoźnika lub spedytora.
§ 22 Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o prawdopodobnym opóźnieniu w realizacji dostawy oraz jego przyczynach.
§ 23 Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wywołane opóźnieniem w dostawie wyłącznie, jeżeli szkody te powstały z umyślnej winy Sprzedającego, z zachowaniem innych postanowień OWS dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedającego.
§ 24 W przypadku zwłoki Kupującego w odbiorze Przedmiotu Umowy lub odmowy odbioru przez Kupującego, Sprzedający jest uprawniony do obciążenia Kupującego wszelkimi kosztami poniesionymi z tego tytułu, w szczególności kosztami transportu, przechowania, zabezpieczenia lub ubezpieczenia Przedmiotu Umowy.
 V Odbiór i zgłoszenie wad
§ 25 W dniu dostawy (odbioru) Przedmiotu Umowy, Kupujący zobowiązany jest dokonać potwierdzenia prawidłowości dostawy w formie pisemnej, w protokole odbioru stosowanym przez Sprzedającego, poprzez jego podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentacji Kupującego zgodnie z informacjami ujawnionymi w KRS lub CEIDG, aktualnymi na dzień dokonywania odbioru, lub osobę wskazaną jako reprezentant Kupującego wobec Sprzedającego w Umowie.
§ 26 Podczas odbioru Przedmiotu Umowy Kupujący zobowiązany jest zbadać dostarczony Przedmiot Umowy, w szczególności pod kątem jego kompletności, ewentualnych wad lub uszkodzeń i innych nieprawidłowości, a także zgodności Przedmiotu Umowy z Umową, zamówieniem lub specyfikacjami. Wszelkie stwierdzone braki Kupujący powinien niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu w formie pisemnej poprzez ich odnotowanie w protokole odbioru. Brak takiego zgłoszenia przy odbiorze wyłącza odpowiedzialność Sprzedającego (odszkodowawczą i gwarancyjną) za wady lub braki, które, przy zachowaniu należytej staranności, Kupujący mógł stwierdzić w momencie odbioru.
 VI Gwarancja
§ 27 W przypadku objęcia Przedmiotu Umowy gwarancją producenta, Sprzedawca wyda Kupującemu, wraz z Przedmiotem Umowy, dokumenty uprawniające do korzystania z gwarancji producenta, w szczególności kartę gwarancyjną, a Kupującemu przysługują wobec producenta uprawnienia wynikające z tej gwarancji. Postanowienia części VI OWS („Gwarancja”) stosuje się wyłącznie w przypadku nieobjęcia Przedmiotu Umowy gwarancją producenta i objęcia Przedmiotu Umowy gwarancją Sprzedającego na podstawie złożonego przez Sprzedającego oświadczenia – w Umowie lub w odrębnym oświadczeniu złożonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 28 W przypadku sprzedaży lub dostawy rzeczy używanej i złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o objęciu jej gwarancją, Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na zakupiony Przedmiot Umowy na okres 3 miesięcy od dnia wydania Przedmiotu Umowy Kupującemu (odbioru). Uprawnionym z gwarancji jest wyłącznie Kupujący.
§ 29 Wady Przedmiotu Umowy, które nie mogły zostać stwierdzone w chwili odbioru, Kupujący może zgłosić Sprzedającemu, pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub wiadomości elektronicznej (e-mail), w terminie 14 dni od ich wykrycia, lecz nie później niż do zakończenia okresu gwarancji (6 miesięcy od odbioru Przedmiotu Umowy). Po upływie ww. terminów Kupujący traci prawo do powoływania się na wady.
§ 30 W przypadku zgłoszenia wady przez Kupującego zgodnie z postanowieniami paragrafu poprzedzającego, Sprzedający zobowiązany jest do zbadania Przedmiotu Umowy. W przypadku uznania przez Sprzedającego, że zgłoszenie jest zasadne, Sprzedający zobowiązany jest, według własnego wyboru, do usunięcia wady (w szczególności poprzez dokonanie na własny koszt niezbędnych napraw, konserwacji lub regulacji Przedmiotu Umowy) lub wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad.
§ 31 Odebranie Przedmiotu Umowy przez Sprzedającego lub Kupującego w wyniku zgłoszenia wady, lub przetransportowanie Przedmiotu Umowy do serwisu producenta lub serwisu podmiotu trzeciego w związku ze zgłoszeniem wady, nie stanowi dorozumianego uznania zgłoszenia wady (uznania reklamacji) przez Sprzedającego lub jakichkolwiek wynikających z tego roszczeń Kupującego.
§ 32 Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady tkwiące w Przedmiocie Umowy w chwili jego wydania Kupującemu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w szczególności za:
1) następstwa nieprawidłowego używania lub obsługi Przedmiotu Umowy przez Kupującego, w tym w szczególności: niezastosowania się przez Kupującego do udzielonych przez Sprzedającego zaleceń i eksploatacyjnych lub konserwacyjnych; używania Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z instrukcją, Umową, ofertą lub informacjami lub zapewnieniami udzielonymi Kupującemu przez Sprzedającego; stosowania Przedmiotu Umowy do pracy w warunkach niezgodnych z instrukcją, Umową, ofertą lub ww. informacjami lub zapewnieniami, w tym do przetwórstwa materiałów lub surowców o parametrach odbiegających od określonych w Umowie, ofercie, informacjach lub zapewnieniach Sprzedającego jak również w zapytaniu ofertowym Kupującego,
2) koordynację i zgodność Przedmiotu Umowy z innymi przedmiotami lub urządzeniami używanymi przez Kupującego,
3) uszkodzenia mechaniczne Przedmiotu Umowy,
4) następstwa normalnego zużycia Przedmiotu Umowy – w tym w przypadku, gdy Przedmiot Umowy jest rzeczą używaną,
5) inne następstwa działań lub zaniechań Kupującego lub osób trzecich,
6) jakiekolwiek cechy Przedmiotu Umowy (w tym takie, które stanowiłyby jego wady fizyczne) o których Kupujący został poinformowany przez Sprzedającego przed zawarciem Umowy, lub następstwa istnienia takich cech.
§ 33 Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli dokonał ingerencji w Przedmiot Umowy we własnym zakresie, przez co rozumie się w szczególności próby samodzielnego dokonania naprawy lub zlecenia jej podmiotowi trzeciemu, samodzielny demontaż lub modyfikację Przedmiotu Umowy.
§ 34 W przypadku odebrania przez Sprzedającego Przedmiotu Umowy w związku ze zgłoszeniem wady, lub przetransportowaniem Przedmiotu Umowy do serwisu producenta lub serwisu podmiotu trzeciego, a następnie jego zwrotu Kupującemu, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania Przedmiotu Umowy, w szczególności pod kątem występowania wcześniej zgłoszonej wady. Niezgłoszenie przez Kupującego wad lub zastrzeżeń w terminie 7 dni od zwrócenia mu Przedmiotu Umowy poczytuje się za potwierdzenie przez Kupującego, że Przedmiot Umowy jest wolny od wad.
VII Odpowiedzialność Sprzedającego
§ 35 Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
§ 36 Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Kupującego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy wyłącznie, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej Sprzedającego i wyłącznie do wysokości ceny brutto określonej w Umowie. W tych granicach Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę rzeczywistą poniesioną przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym za pośrednie lub wtórne straty, utratę korzyści oczekiwanych lub spodziewanych, jak również za straty poniesione przez Kupującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Kupującego zobowiązań wobec podmiotów trzecich.
VIII Poufność i ochrona danych osobowych
§ 37 Treść i warunki Umowy zawartej między Stronami, a także wszelkie informacje dotyczące drugiej Strony (w tym w szczególności: technologie, schematy, rysunki, modele, urządzenia, stosowane oprogramowanie i systemy zabezpieczeń, dane kontrahentów, inwestorów i pracowników oraz ich dane kontaktowe, powiązania biznesowe, informacje finansowe, praktyki handlowe, plany i strategie marketingowe) pozyskane w związku z zawarciem umowy, rozmowami lub negocjacjami poprzedzającymi jej zawarcie (w dowolnej formie), wykonanie umowy, jej zmianę lub rozwiązane, stanowią informacje poufne. Strony zobowiązują się do nieujawniania informacji poufnych osobom trzecim, z zastrzeżeniem paragrafu kolejnego.
§ 38 Zakaz ujawniania informacji poufnych nie dotyczy:
1) informacji powszechnie znanych lub dostępnych publicznie, w tym w urzędowych rejestrach, jak również publicznie ujawnionych przez Strony w ich publicznie dostępnych materiałach, w tym na stronach internetowych,
2) informacji, co do których Strona, której informacje dotyczą, wyraziła zgodę na ich ujawnienie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
3) przekazania informacji pracownikom Strony lub podmiotom wykonującym dla niej czynności na podstawie innego stosunku prawnego, którymi Strona posługuje się przy zawarciu lub wykonaniu umowy, pod warunkiem, że osoby i podmioty te zostaną przez Stronę zobowiązane do zachowania poufności przekazanych informacji,
4) przekazania informacji osobom podmiotom współpracującym ze Stroną lub działającym na jej zlecenie lub pozostającymi z nią w innym stosunku prawnym, które z mocy prawa są obowiązane do zachowana tajemnicy, w tym radcom prawnym, adwokatom, księgowym, biurom rachunkowym, doradcom podatkowym,
5) wykorzystania informacji w celu dochodzenia lub obrony przez stronę jej praw przed organami władzy publicznej, w tym sądami i organami administracji,
6) informacji, do których ujawnienia Strona jest lub została obowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także prawomocnym orzeczeniem sądu, ostateczną decyzją lub postanowieniem organu administracji publicznej lub jakiegokolwiek innego organu władzy publicznej; w takim wypadku Strona, która jest lub została obowiązana do ujawnienia informacji poufnych, niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o powstaniu takiego obowiązku.
§ 39 Strony zobowiązują się wypełniania wszelkich obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z 04.05.2016).
 IX Postanowienia końcowe
§ 40 Prawem właściwym dla OWS i Umowy jest prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym w OWS lub Umowie, stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
§ 41 Sądem właściwym do rozpoznania wszelkich sporów wynikających z OWS lub Umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
§ 42 Kupujący nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią (przelew, cesja) bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 43 Jeśli jedno lub więcej postanowień Umowy lub OWS okazałoby się nieważne w całości lub w części, z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. W takim przypadku wadliwe postanowienie zostanie za porozumieniem Stron zastąpione nowym. W razie nieosiągnięcia porozumienia, wadliwe postanowienie zostanie poprawione przez Sprzedającego w taki sposób, by niniejsza umowa w największym możliwym zakresie odzwierciedlała pierwotne intencje Stron, a Kupujący będzie związany jego nowym brzemieniem.